مدیریت ورود خروج پیشرفته

بدون نیاز به تجهیزات سخت افزاری با قابلیت پشتیبانی از دورکاری، شرکت های دارای چندین دفتر مکانی مجزا، استفاده از حضور و غیاب به صورت مامور به خدمت در سازمان و شرکت دیگر

سود و حسابرسی درآمد

مدیریت درآمد ها و رسیدن به سود فصلی مورد نظر شرکت بدون نیاز به ورود دیتای بالا. مدیریت گام به گام جهت افزایش فصلی سود و کم کردن هزینه ها. پرداخت منظم به مالکان شاغل و غیرشاغل و همچنین ذخیره مالیات

kPI مدیریت شاخص های کلیدی رشد

مدیریت نقاط هدف در زمینه های هزینه ها، سرمایه گذاری، فروش و توسعه، مدیریت گام به گام تا رسیدن به نقاط تعیین شده ماهیانه، فصلی و سالیانه با قابلیت محاسبه انحراف از اهداف. شامل شاخص کلیدی پیش بینی شده و شاخص کلیدی تحقق یافته.

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان

دسته بندی مشتریان و فعالیتهای قابل انجام برای هر مشتری، تعیین پروژه ها و فعالیت ها برای کارمندان، سفارشات مشتریان، انبار و محصولات موجود، دورکاری و مدیریت فعالیت سفارش محور با کارکنان یا کارشناسان

vision مدیریت دیدگاه و اهداف بعدی شرکت

دسته بندی و اولویت بندی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت محصول و شرکت و انتخاب بهترین هدف ها جهت رسیدن به سودآوری، توسعه فروش، بهبود پشتیبانی، ارتقا محصول طبق نظر مشتریان یا کارشناسان داخلی

Ticket Support

ارتباط کانالیزه شده و مستقیم کارمندان با مشتریان جهت دریافت مشکلات و نقطه نظرها و پشتیبانی آنها، دستی بندی واحد های مختلف، دسترسی به کارمندان جهت فعالیت در هر واحد تعریف شده، پشتیبانی هزینه دار (مدت زمانی یا تعداد تیکت)